V souladu s článkem 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vás tímto informujeme, že webové stránky actiavts.com je ve vlastnictví společnosti Actia Automotive, s číslem DPH FR58389187360, s bydlištěm na adrese 5 RUE JORGE SEMPRUN BOITE POSTALE 74215 31432 TOULOUSE CEDEX 4.

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete nám poslat e-mail na následující adresu kontaktní formulář.

Tato webová stránka actiavts.com spravuje Grup Eina Digital S.L. jako zpracovatel.

Použitelnost

Tyto podmínky používání upravují přístup na webové stránky a jejich používání. Actia Automotive zpřístupňuje uživatelům internetu. Za uživatele se považuje osoba, která přistupuje k webovým stránkám, prohlíží si je, používá je nebo se účastní jejich služeb a činností.

Přístupem na webové stránky a jejich prohlížením uživatel přijímá tyto podmínky používání v plném rozsahu. V případě nesouhlasu s podmínkami byste se měli zdržet používání webových stránek..

Webové stránky a produkty a služby nabízené Actia Automotive jsou určeny pro plnoleté osoby s dostatečnou způsobilostí k právním úkonům, aby byly vázány těmito Podmínkami používání. Je možné, že využívání určitých služeb nebo sjednávání určitého zboží či služeb může podléhat zvláštním doplňkovým podmínkám, které budou vyžadovat výslovný souhlas a které budou mít ve všech případech přednost před těmito obecnými podmínkami..

Přístup na webové stránky

Přístup uživatelů na webové stránky je bezplatný a neomezený.

Přístup do soukromé zóny a přístup k vyhledávání technických informací uživatelem však vyžaduje uživatelské jméno a heslo, které je vygenerováno po registraci uživatele na platformě.

Registraci na platformě provádí Actia Automotive nebo Grup Eina Digital S.L..

Obsah a použití

Uživatel je povinen navštěvovat webové stránky zodpovědně a v souladu s platnou legislativou, dobrou vírou, těmito podmínkami a respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví, která vlastní Actia Automotive nebo jiné fyzické či právnické osoby.

Použití jakéhokoli obsahu webových stránek k účelům, které jsou nebo by mohly být nezákonné, je přísně zakázáno, stejně jako provádění jakýchkoli činností, které způsobují nebo by mohly způsobit škody nebo změny jakéhokoli druhu, k nimž nebyl dán souhlas Actia Automotive, na webové stránky nebo jejich obsah.

Vlastník webových stránek se neztotožňuje s názory, které na nich vyjadřují jeho spolupracovníci. Společnost si vyhrazuje právo provádět na svých webových stránkách neohlášené změny, které považuje za vhodné, a může měnit, odstraňovat nebo přidávat obsah a služby poskytované prostřednictvím těchto stránek, jakož i způsob jejich prezentace nebo umístění na svých serverech.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Práva duševního vlastnictví k obsahu webových stránek vlastní Grup Eina Digital S.L. a proto je zakázáno jejich rozmnožování, šíření, veřejné sdělování, přetváření nebo jakákoli jiná činnost prováděná s obsahem těchto webových stránek, a to i v případě, že jsou zdroje citovány, s výjimkou předchozího výslovného a písemného souhlasu Grup Eina Digital S.L.. Všechny obchodní názvy, ochranné známky nebo rozlišovací znaky jakéhokoli druhu obsažené na webových stránkách společnosti jsou majetkem jejich vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Grup Eina Digital S.L. neuděluje žádnou licenci ani oprávnění k jakémukoli druhu užívání svých práv duševního a průmyslového vlastnictví nebo jakéhokoli jiného majetku či práva souvisejícího s webovými stránkami a v žádném případě nelze chápat, že přístup a prohlížení stránek uživateli znamená zřeknutí se, převod, licenci nebo úplný či částečný převod uvedených práv Grup Eina Digital S.L..

Jakékoli použití takového obsahu, které nebylo předem povoleno Grup Eina Digital S.L. se považuje za závažné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví a zakládá zákonem stanovenou odpovědnost. Grup Eina Digital S.L., si vyhrazuje právo podniknout proti uživateli příslušné soudní i mimosoudní kroky.

Odpovědnost a záruky

Actia Automotive a Grup Eina Digital S.L. prohlašuje, že přijala nezbytná opatření, která v rámci jejích možností a stavu techniky umožňují správné fungování jejích webových stránek, jakož i absenci virů a škodlivých komponent. Nicméně, Actia Automotive a Grup Eina Digital S.L. nemůže nést odpovědnost za následující situace, které jsou uvedeny, ale neomezují se na:

  • Kontinuita a dostupnost obsahu.
  • Absence chyb v uvedeném obsahu nebo oprava případných závad.
  • Nepřítomnost virů a/nebo jiných škodlivých komponent.
  • Škoda nebo újma způsobená osobou, která naruší bezpečnostní systémy společnosti Actia Automotive a Grup Eina Digital S.L..
  • Použití obsahu, který mohou uživatelé na webových stránkách využívat. V důsledku toho, Actia Automotive a Grup Eina Digital S.L., nezaručuje, že případné používání obsahu webových stránek uživateli je v souladu s tímto právním upozorněním, ani že používání webových stránek je prováděno s náležitou péčí.
  • Používání webových stránek nezletilými osobami nebo zasílání jejich osobních údajů bez souhlasu jejich zákonných zástupců, přičemž zákonní zástupci jsou odpovědní za jejich používání internetu.
  • Obsah, ke kterému má uživatel přístup prostřednictvím neautorizovaných odkazů nebo obsah vložený uživateli prostřednictvím komentářů nebo podobných nástrojů.
  • Nesprávné zadání údajů uživatelem nebo třetí stranou.

Actia Automotive a Grup Eina Digital S.L. může bez předchozího upozornění dočasně pozastavit přístup na webové stránky z důvodu údržby, oprav, aktualizace nebo vylepšení. Pokud to však okolnosti dovolují, Actia Automotive a Grup Eina Digital S.L. dostatečně upozornit uživatele na datum, kdy má být obsah pozastaven.

V souladu s články 11 a 16 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronického obchodu (LSSICE), Actia Automotive a Grup Eina Digital S.L., se zavazuje odstranit nebo případně zablokovat jakýkoli obsah, který by mohl ovlivnit nebo být v rozporu s platnými právními předpisy, právy třetích stran nebo veřejnou morálkou a pořádkem.

Odkazy (links)

Actia Automotive nepřebírá odpovědnost za obsah odkazu na webové stránky třetí strany, ani nezaručuje jejich spolehlivost, přesnost, úplnost, pravdivost, platnost a technickou dostupnost.

V případě, že jsou na jiných webových stránkách zřízeny odkazy na webové stránky Actia Automotive nelze vykládat jako Actia Automotive neschválil odkaz nebo obsah webové stránky obsahující odkaz, ani nesmí být na odkazované stránce nevhodný, hanlivý, nezákonný, obscénní nebo nedovolený obsah nebo jiný obsah, který je v rozporu s platnými právními předpisy.

Actia Automotive si vyhrazuje právo kontaktovat vlastníka webových stránek, na které je odkaz umístěn, pokud se domnívá, že nejsou dodržovány předpisy, a podniknout příslušné soudní a mimosoudní kroky.

Úprava těchto podmínek a doby trvání

Actia Automotive může kdykoli změnit zde stanovené podmínky, které jsou zde řádně zveřejněny. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich provedení, dnem 08/02/2021, dokud nebudou změněny řádně zveřejněnými.