Zgodnie z artykułem 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, niniejszym informujemy, że strona internetowa actiavts.com jest własnością Actia Automotive, z numerem VAT FR58389187360, zamieszkały w 5 RUE JORGE SEMPRUN BOITE POSTALE 74215 31432 TOULOUSE CEDEX 4.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz wysłać nam wiadomość e-mail na adres formularz kontaktowy.

Ta strona internetowa actiavts.com jest zarządzany przez Grup Eina Digital S.L. w charakterze podmiotu przetwarzającego dane.

Zastosowanie

Niniejsze warunki użytkowania regulują dostęp i korzystanie ze strony internetowej, która Actia Automotive udostępnia użytkownikom Internetu. Za użytkownika uważa się osobę, która uzyskuje dostęp, przegląda, korzysta lub uczestniczy w usługach i działaniach na stronie internetowej.

Uzyskując dostęp i przeglądając stronę internetową, użytkownik akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody na te warunki należy powstrzymać się od korzystania z serwisu.

Strona internetowa oraz produkty i usługi oferowane przez Actia Automotive są przeznaczone dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność prawną wystarczającą do związania się niniejszymi Warunkami użytkowania. Możliwe jest, że korzystanie z niektórych usług lub zawieranie umów na niektóre towary lub usługi będzie podlegało specjalnym warunkom uzupełniającym, które będą wymagały wyraźnej zgody i które w każdym przypadku będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami ogólnymi.

Dostęp do strony internetowej

Dostęp do strony przez użytkowników jest bezpłatny.

Jednakże dostęp do strefy prywatnej oraz dostęp do wyszukiwania informacji technicznych przez użytkownika wymaga podania nazwy użytkownika i hasła, które są generowane po zarejestrowaniu się użytkownika na platformie.

Rejestracja na platformie odbywa się poprzez Actia Automotive czy Grup Eina Digital S.L..

Treść i zastosowanie

Użytkownik musi odwiedzać stronę w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującym prawem, w dobrej wierze, zgodnie z niniejszymi warunkami oraz z poszanowaniem praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do Actia Automotive lub jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej.

Wykorzystanie jakichkolwiek treści zawartych na stronie internetowej do celów, które są lub mogą być niezgodne z prawem jest surowo zabronione, podobnie jak wykonywanie jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą powodować szkody lub zmiany jakiegokolwiek rodzaju, na które nie wyrażono zgody Actia Automotive, do strony internetowej lub jej zawartości.

Właściciel serwisu nie utożsamia się z opiniami wyrażanymi w nim przez jego współpracowników. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian, które uzna za stosowne na swojej stronie internetowej, a także do zmiany, usunięcia lub dodania treści i usług świadczonych za jej pośrednictwem, jak również sposobu ich prezentacji lub umieszczenia na swoich serwerach.

Własność intelektualna i przemysłowa

Prawa własności intelektualnej do zawartości stron internetowych są własnością Grup Eina Digital S.L. i dlatego ich powielanie, rozpowszechnianie, publiczne przekazywanie, przekształcanie lub jakakolwiek inna działalność wykonywana z treścią strony internetowej jest zabroniona, nawet jeśli źródła są cytowane, chyba że za uprzednią, wyraźną i pisemną zgodą Grup Eina Digital S.L.. Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub jakiekolwiek znaki wyróżniające zawarte na stronach internetowych firmy są własnością ich właścicieli i są chronione prawem.

Grup Eina Digital S.L. nie udziela żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej i przemysłowej ani żadnej innej własności lub prawa związanego ze stroną internetową, i w żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp i przeglądanie strony przez użytkowników oznacza zrzeczenie się, przekazanie, licencję lub całkowitą lub częściową cesję tych praw przez Grup Eina Digital S.L..

Jakiekolwiek wykorzystanie tych treści bez wcześniejszej zgody Grup Eina Digital S.L. zostanie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej i spowoduje powstanie prawnie ustanowionej odpowiedzialności. Grup Eina Digital S.L., zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań sądowych i pozasądowych przeciwko użytkownikowi.

Odpowiedzialność i gwarancje

Actia Automotive i Grup Eina Digital S.L. oświadcza, że przedsięwziął niezbędne środki, które w ramach swoich możliwości i stanu techniki pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie jego strony internetowej oraz brak wirusów i szkodliwych komponentów. Jednakże, Actia Automotive i Grup Eina Digital S.L. nie ponosi odpowiedzialności za następujące sytuacje, które są wymienione, ale nie ograniczają się do nich:

  • Ciągłość i dostępność treści.
  • Brak błędów w tych treściach lub korekta ewentualnych wad.
  • Brak wirusów i/lub innych szkodliwych komponentów.
  • Szkody lub obrażenia spowodowane przez jakąkolwiek osobę, która narusza systemy bezpieczeństwa Actia Automotive i Grup Eina Digital S.L..
  • Sposób, w jaki użytkownicy mogą korzystać z treści zawartych na stronie internetowej. W związku z tym, Actia Automotive i Grup Eina Digital S.L., nie gwarantuje, że korzystanie przez użytkowników z treści, które mogą być zawarte na stronie internetowej, jeśli w ogóle, jest zgodne z niniejszą informacją prawną, ani że korzystanie ze strony internetowej odbywa się w sposób staranny.
  • Korzystanie przez osoby niepełnoletnie ze strony internetowej lub przesyłanie ich danych osobowych bez zgody ich opiekunów, przy czym opiekunowie są odpowiedzialni za korzystanie przez nie z Internetu.
  • Treści, do których użytkownik może uzyskać dostęp poprzez nieautoryzowane linki lub treści wprowadzane przez użytkowników poprzez komentarze lub podobne narzędzia.
  • Wprowadzenie błędnych danych przez użytkownika lub osobę trzecią.

Actia Automotive i Grup Eina Digital S.L. może czasowo zawiesić, bez uprzedniego powiadomienia, dostęp do witryny w celu przeprowadzenia konserwacji, naprawy, aktualizacji lub ulepszenia. Jednak okoliczności na to pozwalają, Actia Automotive i Grup Eina Digital S.L. informuje użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie, w której treści zostaną zawieszone.

Podobnie, zgodnie z art. 11 i 16 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), Actia Automotive i Grup Eina Digital S.L., zobowiązuje się do usunięcia lub, w stosownych przypadkach, zablokowania wszelkich treści, które mogłyby naruszać lub być sprzeczne z obowiązującym prawem, prawami osób trzecich lub moralnością i porządkiem publicznym.

Linki

Actia Automotive nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w linkach do stron internetowych osób trzecich, ani nie gwarantuje ich niezawodności, dokładności, kompletności, prawdziwości, ważności i dostępności technicznej.

W przypadku, gdy na innych stronach internetowych zostaną umieszczone linki do strony internetowej Actia Automotive nie może być rozumiane jako Actia Automotive nie autoryzowała linku ani treści strony internetowej zawierającej link, na stronie, do której prowadzi link, nie można również umieszczać treści nieodpowiednich, zniesławiających, nielegalnych, obscenicznych lub nielegalnych, ani innych treści sprzecznych z obowiązującym prawem.

Actia Automotive zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właścicielem strony internetowej, do której link został umieszczony, jeśli uzna, że regulamin nie jest przestrzegany, jak również do podjęcia odpowiednich działań sądowych i pozasądowych.

Modyfikacja tych warunków i czasu trwania

Actia Automotive może w każdej chwili zmodyfikować warunki określone w niniejszym dokumencie, które zostały opublikowane w należytej formie. Niniejsze warunki obowiązują od momentu ich wprowadzenia w życie, w dniu 08/02/2021, dopóki nie zostaną one zmienione przez należycie opublikowane.